PVI hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 26% vốn điều lệ tại PVI Sun Life

13/01/2016 03:40' CH
Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI, "PVI") và Công ty Bảo hiểm Sun Life Canada, một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Sun Life (TSX / NYSE: SLF, "Sun Life"), xin công bố đã hoàn tất giao dịch: PVI chuyển nhượng 26% vốn điều lệ tại PVI Sun Life cho Công ty Bảo hiểm Sun Life Canada, theo đó Sun Life tăng tỷ lệ sở hữu tại PVI Sun Life ("PVI Sun Life") từ 49% lên đến 75%

Cơ cấu Cổ đông PVI

23/10/2014 02:51' CH
Trong những năm qua, công tác quan hệ nhà đầu tư của Công ty Cổ phần PVI (PVI) luôn được đặc biệt chú trọng và quan tâm. PVI luôn xem cổ đông là những người chủ thực sự của doanh nghiệp