Nghị quyết họp HĐQT phiên thứ I năm 2011

Theo PVI ngày 18/03/2011
05:03' CH - Thứ sáu, 18/03/2011

Theo đó, HĐQT đã thông qua 10 điều cụ thể như sau:

1.Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 20110 của PVI (đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte) và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2011.

2.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

3.Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

4.Thông qua Báo cáo thù lao năm 2010 và dự kiến mức thù lao năm 2011 cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

5.Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

6.Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đợn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

7.Thông qua Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT PVI do ông Trần Văn Kim xin thôi giữ chức UV HĐQT để nghỉ hưu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

8.Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo đề cử từ phía cổ đông chiến lược Quỹ đầu tư Oman (OIF) trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

9.Thông qua Tờ trình về Phương án tái cấu trúc và tăng vốn điều lệ PVI trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

10.Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVI trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

Chi tiết như file đính kèm./.

CV gui UBCKNN

Nghi quyet hop HDQT lan I nam 2011

PVI công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2019

PVI trân trọng công bố tới Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Báo cáo tài chính Quý I năm 2019. Vui lòng xem chi tiết tại văn bản sau:
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,