PVI THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Theo PVI
02:38' CH - Thứ bảy, 09/04/2011

1. Thời gian: 8h - 12h30, thứ Sáu ngày 15/4/2011;

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình , Hà Nội;

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chôt ngày 03/03/2011 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

4. Nội dung của Đại hội (như tài liệu đính kèm);

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và gửi về PVI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVI trước 16h30 ngày 13/04/2011;

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
- Ban Phát triển đầu tư - Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;
- Địa chỉ số 154 Nguyễn Thái Học - Ba Đình - Hà Nội;
- Điện thoại: (84-4) 37335588 - 345/346 ; Fax: (84-4) 37336284;
- Website:
www.pvi.com.vn ; email: huyta@pvi.com.vn

Xin trân trọng thông báo ./.

Các tài liệu đính kèm:

1.Bao cao dai hoi dong co dong 2011 - KQ va KHKD 2011

2.Bao cao hoat dong HDQT 2010

3.To trinh thu lao HDQT_BKS 2011

4.Bao cao Ban kiem soat

5.To trinh lua chon kiem toan

6.To trinh thay the TV HDQT

6a.Don xin thoi giu chuc UV HDQT PVI cua o. Tran Van Kim

7.Thong bao thay the TV HDQT

8.Don ung cu

9.Don de cu

10.Don de cu Nhom co dong

11.Soyeulylich

12.To trinh DHDCD ve Phuong an tai cau truc PVI

13.To trinh DHDCD ve Sua doi, bo sung Dieu le PVI

14.Bang so sanh nhung diem sua doi, bo sung Dieu le PVI

15. Dieu le PVI sua doi, bo sung 2011

Thong bao hop co dong-01

Giay xac nhan tham du DHDCD (1)

Uy quyen tham du DHDCD final (1)

16.Bao cao de cu ung cu TV HDQT

17.To trinh bau bo sung TV HDQT

18.To trinh bau bo sung TV BKS

19.Noi dung chuong trinh DHDCD 2011

20.Quy che to chuc DHDCD 2011

21.Quy che bau cu tai DHDCD 2011

22. Nghi quyet HDQT ve bau bo sung 01 thanh vien Ban Kiem soat

23. Quyet dinh thanh lap Ban Kiem tra tu cach co dong

24. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

PVI công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2019

PVI trân trọng công bố tới Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Báo cáo tài chính Quý I năm 2019. Vui lòng xem chi tiết tại văn bản sau:
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,