PVI THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Theo PVI
04:46' CH - Thứ ba, 09/04/2013

Nội dung cụ thể như sau:
Thời gian: 8h00 - 12h30, Thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2013;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội;

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chốt ngày 15/3/2013 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

Chi tiết xin mời xem:

1.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của PVI

2.Giấy xác nhận họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của PVI

3.Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của PVI

4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2013

5. Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT

5.1 Đơn ứng cử

5.2 Đơn đề cử

5.3 Biên bản họp nhóm

5.4 Sơ yếu lý lịch

6. Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

6.1 Đơn ứng cử

6.2 Đơn đề cử

6.3 Biên bản họp nhóm

6.4 Sơ yếu lý lịch

7. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 và thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2015

8. Nội dung tại ĐHĐCĐ 2013

8.1 Dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

8.2 Nội dung

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013

Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013

Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012

Nội dung 4: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

Nội dung 5: Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2012 và dự toán thù lao năm 2013 của HĐQT và BKS

Nội dung 6: Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm soát

Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Nội dung 8: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PVI

Nội dung 9: Tờ trình về việc bổ sung số lượng thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012 - 2017

Nội dung 10: Tờ trình về việc bổ sung số lượng thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2012 - 2015

Nội dung 11: Báo cáo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012 - 2017

Nội dung 11.1: Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012 - 2017

Nội dung 11.2: Hồ sơ các ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017

Hồ sơ ứng cử viên tham gia HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012 - 2017 của HDI-Gerling Industrie Versicherung AG (HGI)

Hồ sơ ứng cử viên tham gia HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012 - 2017 của HDI-Gerling Industrie Versicherung AG (HGI)

Nội dung 12: Báo cáo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2012 - 2015

Nội dung 12.1: Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2012 - 2015

Nội dung 12.2: Hồ sơ ứng cử viên tham gia BKS PVI nhiệm kỳ 2012 - 2015

Hồ sơ ứng cử viên tham gia BKS PVI nhiệm kỳ 2012 - 2015 của HDI-Gerling Industrie Versicherung AG (HGI)

9. Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ năm 2013

10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên PVI năm 2013

Xin trân trọng thông báo ./.

PVI công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2019

PVI trân trọng công bố tới Quý cổ đông, đối tác và khách hàng Báo cáo tài chính Quý I năm 2019. Vui lòng xem chi tiết tại văn bản sau:
Loading....
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,