PVI THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

11:46' SA - Thứ ba, 03/04/2012

Thời gian: 8h00 - 12h30, Thứ Sáu ngày 20 tháng 4 năm 2012;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội;

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chốt ngày 02/3/2012 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

Chi tiết xin mời xem:

1.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của PVI

2.Giấy xác nhận họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của PVI

3.Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của PVI

4.Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

4.1.Đơn ứng cử

4.2.Đơn đề cử

4.3.Biên bản họp nhóm

4.4.Sơ yếu lý lịch

5.Thông báo đề cử, ứng cử BKS

5.1.Đơn ứng cử

5.2.Đơn đề cử

5.3.Biên bản họp nhóm

5.4.Sơ yếu lý lịch

6. Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông 2012:

Dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2012

Nội dung 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động HDQT 2011 va Kế hoạch hoạt động 2012

Nội dung 3. Tờ trình về BCTC kiểm toán năm 2011

Nội dung 4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012

Nội dung 5. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2011 và dự toán thù lao 2012 của HĐQT và BKS

Nội dung 6. Báo cáo hoạt động 2011 của BKS

Nội dung 7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2012

Nội dung 8.0. Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ PVI

Nội dung 8.1. Bảng so sánh sửa đổi điều lệ

Nội dung 8.2. Điều lệ Công ty Cổ phần PVI

Nội dung 9. Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

Nội dung 10. Tờ trình về số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2015

Nội dung 11. Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

Nội dung 11.1. Tờ trình về việc bầu HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012-2017

Nội dung 11.2. Hồ sơ các ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

Hồ sơ ứng cử viên tham gia HĐQT của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hồ sơ ứng cử viên tham gia HĐQT của HDI-Gerling Industrie Versicherung AG

Hồ sơ ứng cử viên tham gia HĐQT của Funderburk Lighthouse Limited

Hồ sơ ứng cử viên tham gia HĐQT của Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam

Nội dung 12. Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2015

Nội dung 12.1. Tờ trình về việc bầu BKS PVI nhiệm kỳ 2012-2015

Nội dung 12.2. Hồ sơ các ứng cử viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2012-2015

Hồ sơ ứng cử viên tham gia BKS của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hồ sơ ứng cử viên tham gia BKS của HDI-Gerling Industrie Versicherung AG

Hồ sơ ứng cử viên tham gia BKS của Funderburk Lighthouse Limited

7. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2012

8. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2015

9. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHĐCĐ 2012

10. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của PVI năm 2012

Xin trân trọng thông báo ./.